Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Rak signální - výzva

I v našich vodách žije nepůvodní druh raka - rak signální. Uvádíme informace a odkazy, jak se chovat u vody tak, aby nedocházelo k šíření infekce račího moru, který decimuje původní druhy raků, žijících v našich vodách již od nepaměti.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V letošním roce proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000 - sídla našeho pobočného spolku. Opravy proběhly za finanční podpory ze strany města Velké Meziříčí (město poskytlo našemu PS dotaci ve výši 150 tis. Kč).

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 a 2018

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za rok 2017 a 2018.

Více >>

Oslava 7A - Těšík

05/2019 - znovuzahájení sportovního rybolovu

Více >>

Nový automobil GAZELLE

Máme nový automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se konala dne 9. 3. 2019 v 8.45 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Přinášíme informace z jejího průběhu.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let. 

 
 
Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:

1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:

1. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovků:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 
Výbor pobočného spolku Velké Meziříčí upozorňuje svoje členy, kteří si již svoji pracovní povinnost (brigádu) na r. 2020 v průběhu letošního roku splnili, že na tyto případy bude schválen řádný postup vypořádání vzájemných pohledávek a závazků. 

Pro rok 2020 jsou vydány nové bližší podmínky výkonu rybářského práva jak pro vody mimopstruhové, tak i pstruhové.

 

Pronájem rekreační chaty Mostiště:

Výbor MRS pobočného spolku Velké Meziříčí oznamuje záměr dlouhodobého pronájmu chaty v těsné blízkosti vodní nádrže Mostiště. Pronájem bude řešen formou zhodnocení stavebně technického stavu objektu. Bližší informace podá:

- předseda spolku pan Miloslav Vala na tel. č. 724 834 867, nebo

- jednatel spolku pan Ing. Zdeněk Chrást na tel. č.727 965 382.

V případě většího počtu zájemců bude upřednostněn člen pobočného spolku Velké Meziříčí, popřípadě rozhodne výše nabízeného zhodnocení objektu. 

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu t.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Darovaná částka byla použita na zásadní modernizaci osvětlení hlavní kanceláře našeho spolku - došlo k výměně osvětlovacích těles a současně i instalaci nových zářivkových trubic. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

V měsíci listopadu t.r. byly uzavřeny 2 darovací smlouvy týkající se poskytnutí finančních darů našemu pobočnému spolku.

Významný finanční dar nám poskytla místní firma AGADOS, spol. s r.o. zastoupená jejím jednatelem a spolumajitelem panem Ing. Petrem Ostrým. Dar byl použit na nákup projektoru EPSON, který bude sloužit ke zlepšení úrovně prezentace předkládaných zpráv na výročních schůzích našeho spolku a taktéž ke zlepšení úrovně výuky mladých rybářů v rámci pořádaných rybářských kroužků. Výbor pobočného spolku touto cestou výše uvedenému dárci velice děkuje.

Finanční dar našemu spolku posktla též bývalá dlouholetá předsedkyně a současná místopředsedkyně naší KRK paní Ing. Helena Bučková. Výbor pobočného spolku dárkyni touto cestou za poskytnutý dar velice děkuje.

 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!