Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Aktuálně

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 - 2020

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2020.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze 2021

Výroční členská schůze se konala letos mimořádně až dne 15. 8. 2021 v 8.00 hod. v sídle spolku Třebíčská 1000 ve Velkém Meziříčí.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

Prodej vánočních kaprů:

Tradiční prodej vánočních kaprů se uskuteční ve dnech

22. a 23.12. 2021,

vždy v době od 8.oo do 16.oo hod. na adrese Třebíčská 1000, Velké Meziříčí (areál Plovárny).

Srdečně zvou sportovní rybáři ve Velkém Meziříčí 

Rybářské závody 2021:

V neděli dne 19.9.2021 se uskutečnily rybářské závody v kategorii dospělých i mládeže, a to na rybníku Lalůvka 5.

Nejprve proběhl závod dospělých, kterého se zúčastnilo 43 lovících. Závod vyhrál s počtem 399 bodů pan Ivo Soukup, druhý se umístil pan Jiří Vařák s počtem 393 bodů a třetí místo obsadil pan Pavel Michal s dosaženým počtem 308 bodů. Závod o největší rybu vyhrál pan Jiří Vařák, který ulovil kapra o velikosti 61 cm. Všechna umístění byla honorována finanční odměnou, výherci obdrželi poháry za jednotlivá umístění. 

Dospělí účastníci ulovili celkem 121 ks ryb, z toho 63 kaprů o velikosti do 40 cm, 54 ks kaprů nad 40 cm a 4 ks lína.

Odpoledne následoval závod mládeže, kterého se zúčastnilo 34 lovících. Závod vyhrál David Sobotka (209 bodů), druhé místo obsadil Jakub Prax (201 bodů) a třetí byl Ondřej Juhas (132 bodů). Závod o největší ulovenou rybu vyhrál Martin Špaček s uloveným kaprem o velikosti 55 cm. Taktéž děti obdržely za jednotlivá umístění poháry a věcné ceny.

Účastníci ve věku do 15 let ulovili celkem 51 ks ryb.

Všem výhrcům srdečně blahopřejeme.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili příprav i průběhu této akce, za účinnou pomoc, bez níž by se tyto závody nemohly uskutečnit. Věříme, že se závody setkaly s pozitivní odezvou a že budou příslibem i do budoucna. 

Důležité upozornění: 

 Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
 

Vážené rybářky a rybářky,
v souvislosti s postupujícími přípravnými pracemi na revitalizaci a opravě vodních díla Letovice, rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1 se na tomto rybářském revíru počínaje dnem 4. října 2021 vyhlašuje zákaz lovu ryb do odvolání. 

I nadále v platnosti zůstávají dříve přijatá opatření:

1. rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19.7.2021 do 3.10. 2021 z výše citovaných důvodů,
2.  rybářský revír č. 461 077 Rusava 2B, z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže:

se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
- minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené 
počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené


Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek.

Vážení rybáři,
dovolujeme si vám tímto oznámit, že na dolní Novomlýnsk
é nádrži (rybářský revír - 461 024 - Dyje 5) bude od soboty 2. října 2021 do soboty 9. října 2021 probíhat mezinárodní šampionát v lovu kaprů - Stairs 2 Hell 2021, který pořádá European Carp Fishing associacion s.r.o. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, z.s. 
V souvislosti s konáním tohoto závodu platí zákaz lovu ryb v závodních úsekcích a jejich ochranném pásmu (vyznačeno bójemi) v době od soboty 2. října 2021 do soboty 9. října 2021 do 16:00 hodin.
Dále v souvislosti s konáním závodu platí na celém rybářském revíru zákaz lovu z lodí a zavážení nástrah v době od soboty 2. října 2021 do soboty 9. října 2021 do 16:00 hodin.
Po celou dobu konání akce včetně doby přípravy závodních úseků tj. od 1. října, platí přísný zákaz manipulace s cedulemi a bójemi vyznačujícími závodní úseky a ochranná pásma.
Na zbylé části nádrže je lov ryb povolen.
Bližší informace o závodu naleznete na webu závodu www.stairs2hell.cz 
Děkujeme za pochopení.

125 let sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí:

Letošní rok se nese ve znamení oslav 125 let trvání sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí. Z důvodu přijatých protikoronavirových opatření a s tím spojených zákazů setkání více jak 2 osob v uzavřených prostorách nebylo možné realizovat jak na měsíc únor plánovanou rybářskou výstavu, tak ani na začátek měsíce března plánovanou výroční členskou schůzi našeho pobočného spolku. Naši členové obdrželi při výdeji povolenky v upomínku tohoto výročí zhotovené pamětní odznaky.

V měsíci květnu proběhlo setkání zástupců PS se zástupci tisku, a to jak regionálního (Medřičské listy, Velkomeziříčsko), tak i celostátního (časopis Rybářství). V rámci tohoto setkání obdrželi zástupci tisku jak písemné materiály, tak i podrobné informace týkající se historie a současné činnosti našeho spolku.

V rámci setkání došlo též k předání ocenění dlouholetému členovi výboru našeho PS panu Mgr. Karlu Veselému v rámci významného jubilea – jeho 50 let práce s mládeží. O své zkušenosti a postřehy při výchově mládeže se pan Mgr. Veselý velice ochotně podělil se zástupci tisku, s nevšední zaníceností odpovídal i na zvídavé otázky přítomných novinářů. Náš pobočný spolek si velmi obětavé a mravenčí práce pana K. Veselého na poli tak nelehkém, jako je výchova mnoha generací mladých rybářů a rybářek, velmi váží a předání ocenění panu Mgr. Veselému tak pro něj bylo velmi milou povinností. 

Děkujeme touto formou dlouholetému členovi výboru panu Bohumíru Machátovi, a to jak za velmi pečlivou přípravu materiálů, tak i za velmi podrobné seznámení zástupců tisku s historií našeho pobočného spolku. Taktéž děkujeme předsedovi spolku panu Miloši Valovi za velmi fundované a podrobné informace o současné činnosti a hospodaření spolku.

 

Důležité upozornění:

s aktuální účinností získal Svaz k výkonu rybářského práva dva nové rybářské revíry zařazené do platnosti svazové povolenky:
 
1. rybářský revír mimopstruhový: Zárubice

2. rybářský revír pstruhový: Horní rybník

Současně musíme s politováním konstatovat, že rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství byl zrušen rybářský revír Mocla 2.

V ý z v a

 
Obracíme se na mladé rybáře - absolventy (možno i studenty) rybářských škol a učilišť, kteří by měli zájem ověřit si a využít své znalosti v chovu ryb v praktickém provozu na chovných revírech našeho pobočného spolku. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana M. Valu na tel. č. 776 223 052.  
  

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu m.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!