Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Aktuálně

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 - 2022

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2022.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Náhradní členská schůze 2022

Náhradní členská schůze se konala letos dne 5. března 2022 v sále hasičské zbrojnice.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

Vítejte na stránkách Moravského rybářského svazu z.s., pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

Žádost o informování členů:

Vážení členové, obdrželi jsme žádost ČRS, Středočeského  územního svazu (SÚS) o informování našich členů o tom, že od 1.1.2023 je možné prodat ROČNÍ Středočeskou územní povolenku pouze členovi SÚS nebo hostujícímu členovi v MO SÚS dle nových stanov ČRS. 

ROČNÍ Středočeskou povolenku z výše uvedeného důvodu nebude možno členům jiných územních svazů vystavit ani v sídle SÚS v Lahovicích.

Rybolov na Středočeských revírech a vodních plochách mohou naši členové i nadále provozovat na celorepublikové, celosvazové a Středočeské hostovací krátkodobé povolenky - 3 a 10 denní. Níže zveřejňujeme samotný text žádosti o informování našich členů: 

Výdej povolenek 2023:

Vážení členové, v sekci "Výdej povolenek v r. 2023" zveřejňujeme podmínky pro výdej povolenek v r. 2023. Upozorňujeme zejména na zvýšení ceny roční MP i P povolenky pro dospělé členy, která se zvýšila na částku 1.100,-- Kč.

Ke zvýšení ceny dochází po dlouhé době z důvodu schválení  zvýšení kilogramové ceny kapra (K2, K3 a starších) ve vnitrosvazovém ceníku ze 48,-- na 55,-- Kč, a to v důsledku značného nárůstu nákladů na chov. Dalším důvodem je uzavření smlouvy mezi svazem a Povodím Moravy, s.p. o spoluužívání vodních nádrží, na jejímž základě uhrazuje MRS z.s. dohodnutou finanční částku PM. Jedná se o důležitou smlouvu, pro MRS zajišťuje "stabilitu", t.j. ukončení snah PM o vyjmutí vodních nádrží z oficiálních MP revírů, k čemuž v posledních letech prostřednictvím soudních rozhodnutí v nemalé míře docházelo. 

Současně dochází ke zvýšení ceny členského příspěvku bez nároku na vydání povolenky "tzv. udržovacího členství", a to z částky 450,-- na 500,-- Kč. Důvodem je svazovým výborem schválené sjednocení podmínek pro členství s nárokem na vydání povolenky i udržovacího členství - členové v první kategorii uhrazovali zvýšení svého členství o 50,-- Kč příspěvku na zavedení jednotného rybářského informačního systému již v letošním roce. 

Upozornění:

Vážení členové, v sekci "Dokumenty" zveřejňujeme Informace Krajského úřadu Jihomoravského kraje k používání odhazovacích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb. Ze stanoviska KÚ vyplývá, že rybáři, kteří používají odhazovací (odtrhávací) olůvka, která zůstávají v povrchové vodě, se touto činností dopouštějí přestupku dle § 122 odst. 3 vodního zákona. 

Pozvánka na výroční čl. schůzi

Výroční členská schůze se koná v sobotu dne 11. března 2023 v 08.45 hod. v sále hasičské zbrojnice. Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, začíná o 15 min. později náhradní členská schůze s totožným programem jednání. Program výroční čl. schůze:

1. Zahájení výroční členské schůze, prezence a schválení jejího programu

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu výroční členské schůze

4. Kontrola plnění usnesení náhradní výroční čl. schůze konané dne 5.3.2022

5. Zpráva předsedy o činnosti pobočného spolku v r. 2022

6. Zpráva jednatele o dosaženém výsledku hospodaření pobočného spolku za r. 2022

7. Zpráva hospodáře pobočného spolku za r. 2022

8. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise v roce 2022

9. Schválení účetní závěrky za r. 2022

10. Schválení plánu hospodaření na r. 2023

11. Zpráva mandátové a návrhové komise

12. Diskuse

13. Závěr – ukončení schůze

  

Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

 
Vážené rybářky a rybáři,
v souvislosti s postupujícími pracemi na revitalizaci a opravě vodního díla Letovice, rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1 se na tomto rybářském revíru počínaje dnem 15. července 2022 umožňuje lov ryb ve vymezených úsecích:

Lovné úseky:

Křetínka 1
1. Od tzv. „kamenů v břízkách“ (GPS: 49.5539075N, 16.5524058Epo oplocení areálu Jacht clubu (GPS: 49.5558800N, 16.5447083E
v terénu označeno tabulemi
.
2. Od staré silnice z Vranové u mostu (GPS: 49.5558878N, 16.5394539E
po konec pláže (GPS: 49.5578608N, 16.5302917Emimo míst umístění areačních zařízení s přívodním elektrickým kabelem
v terénu označeno tabulemi
.
3. Od areálu „Svitavice“ (GPS: 49.5588250N, 16.5390000Epo počátek zátoky „Čína“ (GPS: 49.5602028N, 16.5311706E
v terénu označeno tabulemi

V ý z v a

 
Obracíme se na mladé rybáře - absolventy (možno i studenty) rybářských škol a učilišť, kteří by měli zájem ověřit si a využít své znalosti v chovu ryb v praktickém provozu na chovných revírech našeho pobočného spolku. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana B. Macháta na tel. č. 727 965 382.  
  

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu m.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!