Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2019

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2019.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze 2020

Výroční členská schůze se konala dne 7. 3. 2020 v 9.00 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Zveřejňujeme informace o průběhu schůze.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

V období měsíců června a července t.r. proběhla II. etapa oprav budovy našeho pobočného spolku. V rámci této etapy oprav:

1. došlo k odpojení staré elektroinstalace umístěné na fasádě budovy a jejímu přepojení na instalaci z garáží. Nad garážemi byly umístěny 3 ks zářivkových svítidel,

2. byla vybourána stará rozbitá betonová podlaha v průjezdu budovy a byla vylita podlaha nová, taktéž betonová, zpevněná kari sítěmi,

3. byla opravena garážová vrata průjezdu, a to jak křídla tak i rámy těchto vrat

4. byla opravena čelní část fasády budovy.

Výbor PS vyslovuje poděkování všem členům PS, kteří se prací na opravě fasády i průjezdu budovy zúčastnili. 

V období měsíců července a srpna došlo dále k rozsáhlé opravě stávajících sádek včetně vybudování nového objektu žlaboven - pro umístění HT bazénů pro odchov a manipulaci s plůdky reofilních ryb. Dále bylo vybudováno nové zatrubnění přívodu vody do sádek, sběrné kanalizace dešťové vody a vybetonování nájezdu a sjezdu do sádek po změně výškového profilu průjezdu budovy. Všechny tyto činnosti jsou směřovány k výrobě plůdků reofilních ryb a tím zajištění finanční stability chovu v pobočném spolku. Za touto historicky významnou činností stojí obrovský kus práce a desítky hodin našich určitých členů, kterým tímto děkujeme. S jejich jmény budete jistě seznámeni na následující výroční členské schůzi. 

Fotografie z těchto akcí je možné shlédnout v záložce "Fotogalerie - Oprava budovy, resp. Oprava sádek".  

Důležité upozornění:

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 73967/2020, ze dne 01.06.2020 o zrušení rybářského revíru č. 461 309 – Haná 3M, nabylo toto rzhodnutí dnem 27.7.2020 právní moci a počínaje tímto dnem rybářský revír Haná 3M neexistuje a na nádrži v k.ú. Švábenice neplatí povolenka k lovu ryb vydávaná Moravským rybářským svazem, z.s..

Důležité upozornění:

Změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva na nádrži č. 1 Ordějov v k.ú. Bánov, 16,0 ha, rybářský revír Olšava 2A:
V souvislosti s nezbytnou rekonstrukcí výpustného objektu nádrže oznámené Povodím Moravy, s.p.  (správcem nádrže), dojde v podzimních měsících k úplnému vypuštění nádrže a slovení rybího společenstva, dochází od 1.8.2020 ke změně podmínek lovu následovně:

1. nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb se upravují na zákonem stanovené - ruší se dělená míra kapra a snižuje se na 40 cm, snižuje se míra štiky na 50 cm
2. přisvojení úlovku v jednom dni lovu se upravuje na zákonem stanovené - ruší se omezení denního úlovku kapra, štiky, candáta, sumce a amura na 1 ks denně lína na 3 ks denně.

Důležité upozornění:

s účinností od 1.1.2020 získal Svaz k výkonu rybářského práva dva nové mimopstruhové rybářské revíry zařazené do platnosti svazové povolenky:

1. rybářský revír mimopstruhový: Fryšávka 1A 
2. rybářský revír mimopstruhový: Jevišovka 3A  

 

Město Velké Meziříčí podporuje sport:

V měsíci únoru t.r. byly uzavřeny s Městem Velké Meziříčí 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města, a to: 

a) dotace na pravidelnou činnost sportovního oddílu mládeže ve výši 5 tis. Kč, a

b) dotace na pravidelnou činnost sportovního oddílu dospělých, taktéž ve výši 5 tis. Kč.  

Obě dotace byly poskytnuty v rámci "Grantového programu podpory sportu 2020". 

Výbor PS touto cestou městu Velké Meziříčí za poskytnuté finanční prostředky velmi děkuje. 

 

Digitalizace filmů:

V letošním roce dojde k digitalizaci strarých 16 mm filmů nacházejících se v majetku našeho pobočného spolku pořízených předchozími generacemi velkomeziříčských sportovních rybářů. Skutečný rozsah těmito filovými materiály zachycené minulosti nám nebyl dosud znám, pouze odhadujeme, že tyto filmy zachycují jak výlovy produkčních rybníků či nasazení sportovních revírů (vč. přehrady v Mostištích), tak i průběh v minulosti konaných rybářských závodů.

Výbor našeho pobočného spolku oslovil místního filmového odborníka p. Smejkala, který vlastní digitalizaci a následné sestříhání materiálů do komplexního filmového dokumentu obsahující-ho i záběry ze současné činnosti spolku, zajistí. Výbor současně oslovil i město Velké Meziříčí se žádostí o podporu tohoto projektu, jehož výsledek - filmový dokument - bude sloužit k propagaci nejen místní organizace MRS, ale i města Velké Meziříčí.

Věříme, že výsledné dílo bude zajímavé pro mnoho velkomeziříčských pamětníků a že bude i dobrým příspěvkem k důstojným oslavám 125. výročí vzniku místní organizace MRS.

 

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

Pronájem rekreační chaty Mostiště:

Výbor MRS pobočného spolku Velké Meziříčí oznamuje záměr dlouhodobého pronájmu chaty v těsné blízkosti vodní nádrže Mostiště. Pronájem bude řešen formou zhodnocení stavebně technického stavu objektu. Bližší informace podá:

- předseda spolku pan Miloslav Vala na tel. č. 724 834 867, nebo

- jednatel spolku pan Ing. Zdeněk Chrást na tel. č.727 965 382.

V případě většího počtu zájemců bude upřednostněn člen pobočného spolku Velké Meziříčí, popřípadě rozhodne výše nabízeného zhodnocení objektu. 

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu t.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!