Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Rak signální - výzva

I v našich vodách žije nepůvodní druh raka - rak signální. Uvádíme informace a odkazy, jak se chovat u vody tak, aby nedocházelo k šíření infekce račího moru, který decimuje původní druhy raků, žijících v našich vodách již od nepaměti.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V letošním roce proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000 - sídla našeho pobočného spolku. Opravy proběhly za finanční podpory ze strany města Velké Meziříčí (město poskytlo našemu PS dotaci ve výši 150 tis. Kč).

Více >>

Brigády

Sledujte záložku "Brigády", kde se dozvíte aktuální informace o připravovaných brigádách

Více >>

Úpravy Bližších podmínek

V r. 2018 došlo k úpravě Bližších podmínek výkonu rybářského práva, které jsou zapracované do dodatku těchto podmínek platných v r. 2019. Aktuální změny schválené po 1.1.2019 zveřejníme opět na těchto stránkách.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 a 2018

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za rok 2017 a 2018.

Více >>

Oslava 7A - Těšík

07/2018 - předání rybníka zhotoviteli díla

Více >>

Nový automobil GAZELLE

Máme nový automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se konala dne 9. 3. 2019 v 8.45 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Přinášíme informace z jejího průběhu.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

Aktuálně z činnosti spolku:

Důležité upozornění:

Vážené rybářky a rybáři, 

dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
- zavedení míry okouna říčního
- omezení lovu na umělou mušku
- zákaz používání montáže tzv.: "srkačky"
   

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!
   

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je s učinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha - na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s.

 

Informace o konání výroční členské schůze:

Dne 09.03.2019 se v sále hasičské zbrojnice konala výroční členská schůze našeho pobočného spolku, které se zúčastnilo 59 členů. Schůzi v 09.oo hod. zahájil a její průběh řídil předseda spolku pan Miloslav Vala, který na úvod všechny přítomné přivítal a seznámil je s programem zasedání.

Přítomní členové byli dále seznámeni se zprávou předsedy o činnosti pobočného spolku v r. 2018, se zprávou jednatele o výsledku hospodaření za r. 2018, v jejímž rámci zazněly i informace o plnění rozpočtu nákladů a výnosů v r. 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019, se zprávou hospodáře za r. 2018 a také se zprávou o činnosti kontrolní a revizní komise pobočného spolku v r. 2018. 

Poté následovalo předání čestných vyznamenání členům našeho pobočného spolku, a to:

a) čestný odznak MRS obdrželi dlouholetí funkcionáři s příkladnou prací pro pobočný spolek pánové Jiří Neužil, Lubomír Klimeš, Mrg. Karel Veselý a Bohumír Machát

b) bronzový odznak "Za zásluhy o rybářství - III. stupeň" obdrželi členové rybničního odboru pánové Otakar Šandera, Ing.Vlastimil Zapletal, Petr Pavlas, Petr Chytka, Stanislav Chytka, Jaroslav Hladík a Libor Vala

c) stříbrný odznak "Za zásluhy o rybářství - II. stupeň" obdržel člen, dlouholetý zaměstnanec a funkcionář MO p. František Dostál

Všem oceněným členům srdečně blahopřejeme. 

Poté následovala diskuse, která probírala růzené oblasti rybářského života, např. pstruhové hospodářství, možnosti chovu chráněných rybích druhů, nasazování úhoře na revíry našeho PS, chování rybářů na některých revírech PS, vyčištění jezu Beránka, odstranění mola na rybníku Těšík i možností konání rybářských závodů.

V dalším bodě byl přednesen návrh usnesení VČS, které bylo poté přijato. Schůze schválila - v souvislosti s konáním podzimního volebního sjezdu MRS - kandidaturu předsedy spolku pana Miloslava Valy na člena Rady MRS a uložila výboru tuto kandidaturu v termínu do 30.05. t.r. předložit sekretariátu MRS. Schůze schválila i účetní závěrku za r. 2018 a rozpočet výnosů a nákladů na r. 2019 vč. rozdělení zisku za r. 2018. 

Předseda PS v rámci své zprávy poděkoval členům výboru i rybničního odboru za vykonanou práci v minulém roce a za zvládnutí hospodářsky nejkritičtějšího roku posledních let vlivem dlouhodobého sucha. Vyzdvihl i zmapování historie spolku panem B. Machátem, který je autorem textů do kroniky našeho PS. Vlastní přepis provádí pan F. Dostál, a to velice krásně, kronika bude do budoucna zajisté velmi ceněna. P. Vala se pochvalně vyjádřil i o činnosti s mládeží, kde vedle zkušeného pana K. Veselého začínají pracovat pánové J. Kudláček a L. Jurek. Vyzdvihl i některé další mladé členy, kteří budou naší oporou do budoucna. 

Po vyčerpání všech bodů programu a poděkování všem přítomným za účast byla schůze ukončena. 

Školení nových členů - zájemců o vydání prvního rybářského lístku

Dne 16.03.2019 v době od 09.oo do 11.oo hod. se v sídle našeho pobočného spolku konalo školení nových členů za účelem získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na závěr školení složili účastníci vlastní test a bylo jim vydáno přílušné osvědčení. Úspěšným členům blahopřejeme. 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!