Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Rak signální - výzva

I v našich vodách žije nepůvodní druh raka - rak signální. Uvádíme informace a odkazy, jak se chovat u vody tak, aby nedocházelo k šíření infekce račího moru, který decimuje původní druhy raků, žijících v našich vodách již od nepaměti.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V letošním roce proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000 - sídla našeho pobočného spolku. Opravy proběhly za finanční podpory ze strany města Velké Meziříčí (město poskytlo našemu PS dotaci ve výši 150 tis. Kč).

Více >>

Brigády

Sledujte záložku "Brigády", kde se dozvíte aktuální informace o připravovaných brigádách

Více >>

Úpravy Bližších podmínek

V r. 2018 došlo k úpravě Bližších podmínek výkonu rybářského práva, které jsou zapracované do dodatku těchto podmínek platných v r. 2019. Aktuální změny schválené po 1.1.2019 zveřejníme opět na těchto stránkách.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za rok 2017.

Více >>

Oslava 7A - Těšík

07/2018 - předání rybníka zhotoviteli díla

Více >>

Nový automobil GAZELLE

Máme nový automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se bude konat dne 9. 3. 2019 v 8.45 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. K účasti zve srdečně výbor PS.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

Aktuálně z činnosti spolku:

Upozorňujeme naše členy na termín 28.02.2019, dokdy je nutno uhradit členský příspěvek na rok 2019 (týká se i mládeže do 15 let). Nezaplacením členského příspěvku do konce února členství podle platných stanov tímto datem zaniká a pro jeho obnovení je nutné uhradit opětně - kromě samotného členského příspěvku - i částku 1.000,-- Kč zápisného (jako nový člen)!!! 

Dále apelujeme na naše členy, aby úhradu členského příspěvku nenechávali až na poslední chvíli (t.j. na konec února), neboť se tak vystavují možnosti, že pro vlastní obsloužení budou nuceni vystát frontu. Pokud členové využijí úředních hodin ve všech termínech určených pro prodej povolenek, frontám se vyhnou buď úplně nebo budou jen malé. V měsíci lednu probíhal prodej povolenek - až na malou výjimku - téměr bez front.

Děkujeme všem našim členům, kteří již splnili svoji povinnost vrátit vydanou povolenku vč. vyplněného sumáře úlovků za minulý rok. Povolenku a sumář vydanou pro vody pstruhové odevzdali téměř všichni (evidujeme pouze 2 nevrácené povolenky), pro vody mimopstruhové bylo do 29.1.t.r. vráceno cca 89 % povolenek (nebylo vráceno 70 povolenek). Apelujeme na ty členy, kteří tak dosud neučinili, aby povolenky vč. sumářů vrátili co nejdříve. 

Pozn.: Je třeba vrátit nejen sumář, ale i vlastní povolenku k lovu tak, aby bylo možné zpracovat statistiku o počtu kontrol rybářských stráží v uplynulém roce. V sumářích je třeba uvést návštěvy všech rybářských revírů, nejen těch, ve kterých je vykázán nějaký úlovek! 

Upozorňujeme naše členy na fakt, že pokud nebudou vráceny všechny povlolenky za uplynulý rok, nebude náš pobočný spolek schopen zajistit jejich sumarizaci v termínech stanovených svazem, t.j. do 15.1. 2019 (pro pstruhové povolenky) a do 15.2.2019 (pro mimopstruhové povolenky) !!!

Důležité upozornění:

Vážené rybářky a rybáři, 
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
- zavedení míry okouna říčního
- omezení lovu na umělou mušku
- zákaz používání montáže tzv.: "srkačky"
   

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!
   

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je s učinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha - na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s.

 

 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se koná v sobotu dne 09. března 2019 v 08.45 hod. v sále hasičské zbrojnice.

 

Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, koná se o 15 minut později, tj. v 09.00 hod., náhradní výroční členská schůze s totožným programem jednání.

 

Program schůze:

1.  Zahájení výroční členské schůze,

    prezence a schválení jejího

    programu

2.  Volba mandátové a návrhové komise

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele

    zápisu výroční členské schůze

4.  Zpráva předsedy o činnosti

    pobočného spolku v r. 2018

5.  Zpráva jednatele o výsledku

    hospodaření pobočného spolku,

    schválení účetní závěrky

    za r. 2018, plnění rozpočtu

    nákladů a výnosů v r. 2018,

    návrh a schválení rozpočtu

    nákladů a výnosů na r. 2019

6.  Zpráva hospodáře pobočného

    spolku za r. 2018

7.  Zpráva o činnosti kontrolní a

    revizní komise v roce 2018

8.  Udělení čestných vyznamenání

    členům pobočného spolku

9.  Diskuse

10. Zpráva mandátové a návrhové

    komise

11. Schválení usnesení

12. Závěr – ukončení schůze 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!