Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Rak signální - výzva

I v našich vodách žije nepůvodní druh raka - rak signální. Uvádíme informace a odkazy, jak se chovat u vody tak, aby nedocházelo k šíření infekce račího moru, který decimuje původní druhy raků, žijících v našich vodách již od nepaměti.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000 - sídla našeho pobočného spolku. Opravy proběhly za finanční podpory ze strany města Velké Meziříčí (město poskytlo našemu PS dotaci ve výši 150 tis. Kč).

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 a 2018

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za rok 2017 a 2018.

Více >>

Oslava 7A - Těšík

05/2019 - znovuzahájení sportovního rybolovu

Více >>

Nový automobil GAZELLE

Máme nový automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze 2020

Výroční členská schůze se bude konat dne 7. 3. 2020 v 8.45 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Zveřejňujeme program jejího zasedání.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

Touto formou upozorńujeme naše členy na termín 29.02.2020, do něhož je možné uhradit členský příspěvek na r. 2020 (neuhrazením příspěvku do tohoto termínu členství dle platných stanov zaniká a pro jeho obnovení je nutné uhradit zápisné ve výši 1.000,-- Kč!). Současně apelujeme, aby s úhradou neváhali a nespoléhali se na poslední únorové termíny, neboť takto může dojít k vytváření zbytečných front. I letos jsme zaznamenali velmi nízkou návštěvnost v termínech na konci ledna a začátku února, kdy bylo možné si záležitosti vyřídit zcela bez čekání. Pro příští rok tak dojde ke zrušení těchto výdejních termínů, protože nejsou našimi členy dostatečně využívány. 

Dále upozorňujeme naše členy, kteří tak dosud neučinili, na povinnost odevzdání povolenky a sumáře úlovků za rok 2019. Pstruhové povolenky vč. sumářů již byly odevzdány, u mimopstruhových evidujeme cca 55 členů, kteří si svoji povinnost dosud nesplnili a znemožňují tak dokončení sumarizace úlovků za celý pobočný spolek! Taktéž upozorňujeme, že je třeba odevzdat nejen sumář úlovků, ale i vydanou povolenku, jinak nelze provést sumarizaci počtu kontrol provedených členy rybářské stráže našeho pobočného spolku - počty kontrol prezentujeme v rámci zprávy kontrolní a revizní komise na výroční členské schůzi. Všem členům, kteří si svoji výše uvedenou povinnost již splnili, velice děkujeme. 

Digitalizace filmů:

V letošním roce dojde k digitalizaci strarých 16 mm filmů nacházejících se v majetku našeho pobočného spolku pořízených předchozími generacemi velkomeziříčských sportovních rybářů. Skutečný rozsah těmito filovými materiály zachycené minulosti nám nebyl dosud znám, pouze odhadujeme, že tyto filmy zachycují jak výlovy produkčních rybníků či nasazení sportovních revírů (vč. přehrady v Mostištích), tak i průběh v minulosti konaných rybářských závodů.

Výbor našeho pobočného spolku oslovil místního filmového odborníka p. Smejkala, který vlastní digitalizaci a následné sestříhání materiálů do komplexního filmového dokumentu obsahující-ho i záběry ze současné činnosti spolku, zajistí. Výbor současně oslovil i město Velké Meziříčí se žádostí o podporu tohoto projektu, jehož výsledek - filmový dokument - bude sloužit k propagaci nejen místní organizace MRS, ale i města Velké Meziříčí.

Věříme, že výsledné dílo bude zajímavé pro mnoho velkomeziříčských pamětníků a že bude i dobrým příspěvkem k důstojným oslavám 125. výročí vzniku místní organizace MRS.

 

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

 

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:

1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:

1. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovků:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 
Výbor pobočného spolku Velké Meziříčí upozorňuje svoje členy, kteří si již svoji pracovní povinnost (brigádu) na r. 2020 v průběhu letošního roku splnili, že na tyto případy bude schválen řádný postup vypořádání vzájemných pohledávek a závazků. 

Pro rok 2020 jsou vydány nové bližší podmínky výkonu rybářského práva jak pro vody mimopstruhové, tak i pstruhové.

 

Pronájem rekreační chaty Mostiště:

Výbor MRS pobočného spolku Velké Meziříčí oznamuje záměr dlouhodobého pronájmu chaty v těsné blízkosti vodní nádrže Mostiště. Pronájem bude řešen formou zhodnocení stavebně technického stavu objektu. Bližší informace podá:

- předseda spolku pan Miloslav Vala na tel. č. 724 834 867, nebo

- jednatel spolku pan Ing. Zdeněk Chrást na tel. č.727 965 382.

V případě většího počtu zájemců bude upřednostněn člen pobočného spolku Velké Meziříčí, popřípadě rozhodne výše nabízeného zhodnocení objektu. 

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu t.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Darovaná částka byla použita na zásadní modernizaci osvětlení hlavní kanceláře našeho spolku - došlo k výměně osvětlovacích těles a současně i instalaci nových zářivkových trubic. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

V měsíci listopadu t.r. byly uzavřeny 2 darovací smlouvy týkající se poskytnutí finančních darů našemu pobočnému spolku.

Významný finanční dar nám poskytla místní firma AGADOS, spol. s r.o. zastoupená jejím jednatelem a spolumajitelem panem Ing. Petrem Ostrým. Dar byl použit na nákup projektoru EPSON, který bude sloužit ke zlepšení úrovně prezentace předkládaných zpráv na výročních schůzích našeho spolku a taktéž ke zlepšení úrovně výuky mladých rybářů v rámci pořádaných rybářských kroužků. Výbor pobočného spolku touto cestou výše uvedenému dárci velice děkuje.

Finanční dar našemu spolku posktla též bývalá dlouholetá předsedkyně a současná místopředsedkyně naší KRK paní Ing. Helena Bučková. Výbor pobočného spolku dárkyni touto cestou za poskytnutý dar velice děkuje.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sobotu dne 07. března 2020 v 08.45 hod. v sále hasičské zbrojnice.

Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, koná se o 15 minut později, tj. v 09.00 hod., náhradní výroční členská schůze s totožným programem jednání.

Program schůze:

1.  Zahájení výroční členské schůze, prezence a

     schválení jejího programu

2.  Volba mandátové a návrhové komise

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

     výroční členské schůze

4.  Kontrola plnění usnesení náhradní výroční

     čl. schůze konané 9.3.2019

5.  Zpráva předsedy o činnosti pobočného

     spolku v r. 2019

6. Zpráva jednatele o výsledku hospodaření pobočného spolku a schválení účetní závěrky za r. 2019, plnění rozpočtu nákladů a výnosů v r. 2019, návrh a schválení rozpočtu nákladů a výnosů na r. 2020

7.   Zpráva hospodáře pobočného spolku

      za r. 2019

8.   Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise

      v roce 2019

9.    Diskuse

10.  Zpráva mandátové a návrhové komise

11.  Schválení usnesení

12.  Závěr – ukončení schůze

 

 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!