Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2019

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2019.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze 2020

Výroční členská schůze se bude konat dne 7. 3. 2020 v 8.45 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Zveřejňujeme program jejího zasedání.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

V současné době probíhá II. etapa oprav budovy našeho pobočného spolku. V rámci této etapy oprav:

1. došlo k odpojení staré elektroinstalace umístěné na fasádě budovy a jejímu přepojení na instalaci z garáží. Nad garážemi byly umístěny 3 ks zářivkových svítidel,

2. byla vybourána stará rozbitá betonová podlaha v průjezdu budovy a byla vylita podlaha nová, taktéž betonová, zpevněná kari sítěmi,

3. byla opravena garážová vrata průjezdu, a to jak křídla tak i rámy těchto vrat

4. byla opravena čelní část fasády budovy.

Výbor PS vyslovuje poděkování všem členům PS, kteří se prací na budově zúčastnili. 

Na opravu budovy naváže oprava přívodu vody k jednotlivým sádkám. 

Z důvodu zrušení zákazu volného pohybu osob s účinností ode dne 27.04.2020 obnovujeme vydávání povolenek a úřední hodiny v kanceláři spolku. Výdej povolenek bude probíhat za splnění těchto podmínek:

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa se zakrytými ústy a nosem rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou vlastní propisku modré barvy,

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou bude-li to možné hotovost odpovídající platbě za členskou známku, za povolenku apod.,

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit,

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.

Důležité upozornění:

s účinností od 1.1.2020 získal Svaz k výkonu rybářského práva dva nové mimopstruhové rybářské revíry zařazené do platnosti svazové povolenky:

1. rybářský revír mimopstruhový: Fryšávka 1A 
2. rybářský revír mimopstruhový: Jevišovka 3A  

 

Digitalizace filmů:

V letošním roce dojde k digitalizaci strarých 16 mm filmů nacházejících se v majetku našeho pobočného spolku pořízených předchozími generacemi velkomeziříčských sportovních rybářů. Skutečný rozsah těmito filovými materiály zachycené minulosti nám nebyl dosud znám, pouze odhadujeme, že tyto filmy zachycují jak výlovy produkčních rybníků či nasazení sportovních revírů (vč. přehrady v Mostištích), tak i průběh v minulosti konaných rybářských závodů.

Výbor našeho pobočného spolku oslovil místního filmového odborníka p. Smejkala, který vlastní digitalizaci a následné sestříhání materiálů do komplexního filmového dokumentu obsahující-ho i záběry ze současné činnosti spolku, zajistí. Výbor současně oslovil i město Velké Meziříčí se žádostí o podporu tohoto projektu, jehož výsledek - filmový dokument - bude sloužit k propagaci nejen místní organizace MRS, ale i města Velké Meziříčí.

Věříme, že výsledné dílo bude zajímavé pro mnoho velkomeziříčských pamětníků a že bude i dobrým příspěvkem k důstojným oslavám 125. výročí vzniku místní organizace MRS.

 

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

 

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:

1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:

1. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovků:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 
Výbor pobočného spolku Velké Meziříčí upozorňuje svoje členy, kteří si již svoji pracovní povinnost (brigádu) na r. 2020 v průběhu letošního roku splnili, že na tyto případy bude schválen řádný postup vypořádání vzájemných pohledávek a závazků. 

Pro rok 2020 jsou vydány nové bližší podmínky výkonu rybářského práva jak pro vody mimopstruhové, tak i pstruhové.

 

Pronájem rekreační chaty Mostiště:

Výbor MRS pobočného spolku Velké Meziříčí oznamuje záměr dlouhodobého pronájmu chaty v těsné blízkosti vodní nádrže Mostiště. Pronájem bude řešen formou zhodnocení stavebně technického stavu objektu. Bližší informace podá:

- předseda spolku pan Miloslav Vala na tel. č. 724 834 867, nebo

- jednatel spolku pan Ing. Zdeněk Chrást na tel. č.727 965 382.

V případě většího počtu zájemců bude upřednostněn člen pobočného spolku Velké Meziříčí, popřípadě rozhodne výše nabízeného zhodnocení objektu. 

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu t.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!