Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 - 2020

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2020.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze 2020

Výroční členská schůze se konala dne 7. 3. 2020 v 9.00 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Zveřejňujeme informace o průběhu schůze.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

Aktuální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR:
 

Dne 5.3.2021 v 15:36 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví) tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství: 
S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství:

Výkon rybářského práva:

  • - individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
  • - výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Rybníkářství:

  • - individuální lov ryb na udici v rybníkářství je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
  • - rybníkářství – výlov rybníka a další hospodářské činnosti, které nesnesou odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení) nejsou omezeny.

Výkon funkce rybářské stráže:

  • - výkon funkce rybářské stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.

Zkoušky v rybářství:

  • - zkoušky v rybářství (rybářský hospodář, rybářská stráž) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).

Zdrojhttp://portal.mze.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html

 
Vážení rybáři a rybářky,
dne 5.3.2021 došlo k mimořádnému nasazení kapra na revíry:
 
- Oslava 6A rybník Benetín v počtu 250 ks,
- Balinka 1B rybník Nečas v počtu 100 ks a
- Oslava 7A rybník Těšík v počtu 100 ks.
 
Nasazení kapra v tomto termínu bylo motivováno snahou o zajištění možnosti úlovků pro naše členy, kteří již nyní - v době koronavirové krize - tráví svůj volný čas u vody a patřičné doklady (t.j. členství a povolenku) si pořídili již v průběhu měsíců ledna a února t.r. 
Jarní nasazení revírů bude probíhat dle vývoje počasí, zřejmě ne dříve než v horizontu následujících 2 - 3 týdnů. 
 
 
V souvislosti se zpřísněním přijatých opatření proti šíření viru SARS-Covid 19 s účinností od 1. března t.r. až do odvolání se ruší úřední hodiny kanceláře na ul. Třebíčská 1000. Případný výdej povolenek bude v odůvodněných případech probíhat korespondenční formou nebo formou výdeje předem objednaného zboží.
 
Důležitá informace pro členy Moravského rybářského svazu, z.s.:

V souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a vládou přijatá krizová opatření, Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. projednal a formou per rollam schválil výhradně pro rok 2021 mimořádnou výjimku z ust.  § 7, písm. (4), odst. f) platit členské příspěvky, a to do konce února běžného rokuspočívající v prodloužení termínu úhrady členských příspěvků do 30. dubna 2021.

Doplnění informaci Ministerstva zemědělství ČR k usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 - vydáno 2.3.2021
Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen, ale pouze na území obce, ve které bydlíte. 
Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.

Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59.
Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže.
Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.
viz: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/rybareni
zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-od-1-3-2021.html


Vážené rybářky a rybáři,
na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

K problematice vydalo Ministerstvo zemědělství ČR následující stanovisko: 

Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021
Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice. 
S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství:
Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej v současnosti prováděly pouze na území, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště a dodržely tak usnesení vlády ze dne 26. února 2021.


Všechny rybáře a myslivce žádáme, aby raději v následujících týdnech svou činnost omezili pouze na to nejnutnější.

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/dopad-omezeni-myslivosti-a-rybarstvi-po.html

 
Upozornění
 
Upozorňujeme naše členy na probíhající těžební práce v okolí rybníka Benetín v k.ú. Oslavice (MP revír Oslava 6A), v jejichž důsledku došlo k poškození povrchu příjezdové cesty k rybníku. Vzniklá situace je řešena, vytěžené dřevo bude z pozemků vlastníka pozemku (ZD Oslavice) v průběhu následujících 7 - 14 dnů odvezeno a povrch cesty bude upraven tak, aby cestu a přilehlý pozemek určený k parkování vozidel rybářů, bylo možné opětně užívat. Prosíme naše členy o trpělivost, danou situaci nemohl výbor v našeho pobočného spolku v současné době kůrovcové kalamity nijak zásadně ovlivnit. 

 

VÁŽENÍ ČLENOVÉ,

 

V NÁVAZNOSTI NA SOUČASNÝ STAV EPIDEMIE SARS-COVID19 A S TÍM SOUVISEJÍCÍMI OPATŘENÍMI PROTI ŠÍŘENÍ VIRU A V SOULADU S USTANOVENÍM § 14 BOD 3. STANOV MRS, Z.S. PLATNÝCH OD 1.1.2020,
 
 

PŘEKLÁDÁME

 

KONÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE, PŮVODNĚ PLÁNOVANÉ NA DEN 06.03.2021, NA NEURČITO.
 
 
SCHŮZE PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU. O TÉTO SKUTEČNOSTI VÁS BUDEME INFORMOVAT VE VÝVĚSKÁCH A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠEHO SPOLKU MINIMÁLNĚ 15 DNŮ PŘEDEM.
 
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
 
ZA VÝBOR PS:
 
MILOSLAV VALA, PŘEDSEDA
ING. ZDENĚK CHRÁST, JEDNATEL
 
V ý z v a
 
Obracíme se na mladé rybáře - absolventy (možno i studenty) rybářských škol a učilišť, kteří by měli zájem ověřit si a využít své znalosti v chovu ryb v praktickém provozu na chovných revírech našeho pobočného spolku. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana M. Valu na tel. č. 776 223 052.  
  

Pronájem rekreační chaty Mostiště:

Výbor MRS pobočného spolku Velké Meziříčí oznamuje záměr dlouhodobého pronájmu chaty v těsné blízkosti vodní nádrže Mostiště. Pronájem bude řešen formou zhodnocení stavebně technického stavu objektu. Bližší informace podá:

- předseda spolku pan Miloslav Vala na tel. č. 724 834 867, nebo

- jednatel spolku pan Ing. Zdeněk Chrást na tel. č.727 965 382.

V případě většího počtu zájemců bude upřednostněn člen pobočného spolku Velké Meziříčí, popřípadě rozhodne výše nabízeného zhodnocení objektu. 

 
 

Návrh programu výroční členské  schůze:

Vážení členové, níže zveřejňujeme program výroční členské schůze, jejíž termín konání nelze dosud určit a která proběhne v sále hasičské zbrojnibracíme se na ce ve Velkém Meziříčí.

 1. Zahájení výroční členské schůze, prezence a schválení jejího 

     programu

 2. Volba mandátové a návrhové komise

 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu výroční členské schůze

 4. Kontrola plnění usnesení náhradní výroční čl. schůze konané dne

     7.3.2020

 5. Zpráva předsedy o činnosti pobočného spolku v r. 2020

 6. Zpráva jednatele o finančním výsledku hospodaření pobočného

     spolku za r. 2020

 7. Zpráva hospodáře pobočného spolku za r. 2020

 8. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise v roce 2020

 9. 125. výročí založení poboč. spolku Velké Meziříčí, 50. výročí

      práce s mládeží

10. Různé - diskuse

11. Zpráva mandátové a návrhové komise

12. Schválení usnesení

13. Závěr - ukončení schůze

Digitalizace filmů:

V loňském roce došlo k digitalizaci strarých 16 mm filmů nacházejících se v majetku našeho pobočného spolku pořízených předchozími generacemi velkomeziříčských sportovních rybářů. Tyto filmy zachycují jak výlovy produkčních rybníků či nasazení sportovních revírů (vč. přehrady v Mostištích), tak i průběh v minulosti konaných rybářských závodů.

Výbor našeho pobočného spolku oslovil v loňském roce místního filmového odborníka p. Smejkala, který vlastní digitalizaci a následné sestříhání materiálů do komplexního filmového dokumentu obsahující-ho i záběry ze současné činnosti spolku, zajistí. Filmový dokument je finančně podpořen Městem Velké Meziříčí a bude v budoucnu sloužit k propagaci nejen místní organizace MRS, ale i města Velké Meziříčí.

Věříme, že výsledné dílo bude zajímavé pro mnoho velkomeziříčských pamětníků a že bude i dobrým příspěvkem k důstojným oslavám 125. výročí vzniku místní organizace MRS.

 

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu m.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!