Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Aktuálně

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 - 2020

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2020.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze 2021

Výroční členská schůze se konala letos mimořádně až dne 15. 8. 2021 v 8.00 hod. v sídle spolku Třebíčská 1000 ve Velkém Meziříčí.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

 

Rybářské závody 2021:

 

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Velké Meziříčí

pořádá u příležitosti 125 let založení spolku

v neděli dne 19.9.2021 rybářské závody i pro nerybáře v kategoriiích dospělých a mládeže.

Místo konání: rybník Lalůvka 5

Dospělí - 6.oo - 6.45 prezence, 7.oo - 11.oo závody

Mládež - 12.oo - 12.45 prezence, 13.oo - 15.oo závody

Podmínky:

- lov na 1 prut, vnadění povoleno

- v ceně vstupného možnost ponechání 1 ks ulovené ryby

- vstupné 300,-- Kč, mládež zadarmo

- občerstvení pivo, limo, klobása zajištěno

 

Ceny pro vitěze:

nejvíce ulovených ryb v cm:

1. místo 3.000,-- Kč, 2. místo 2.000,-- Kč, 3. místo 1.000,-- Kč,

největší ulovená ryba: 1.000,-- Kč

Ceny pro mládež: věcné dary

 

Letní nasazení kaprů:

Vážení členové, dne 15.7.2021 proběhlo mimořádné letní nasazení tržních kaprů na následující revíry:

Oslava 6 A   Benetín           130 ks

Balinka 1 B   Nečas            100 ks

Oslava 7 A    Těšík               80 ks

Oslava 7       Manův j.        100 ks

Oslava 5       Jelínek           100 ks

Balinka 1       Vala              100 ks

 

Důležité upozornění -  aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

Vážené rybářky a rybářky,
v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry:

1.  rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1s platností od 19.7.2021 z důvodů opravy hrázového tělesa, odtěžení sedimentu a s tím souvisejícím nezbytným snížením hladiny,

2.  rybářský revír č. 461 077 Rusava 2Bs okamžitou platostí z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
- minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené 
počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené

 

Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek. 

 

125 let sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí:

Letošní rok se nese ve znamení oslav 125 let trvání sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí. Z důvodu přijatých protikoronavirových opatření a s tím spojených zákazů setkání více jak 2 osob v uzavřených prostorách nebylo možné realizovat jak na měsíc únor plánovanou rybářskou výstavu, tak ani na začátek měsíce března plánovanou výroční členskou schůzi našeho pobočného spolku. Naši členové obdrželi při výdeji povolenky v upomínku tohoto výročí zhotovené pamětní odznaky.

V měsíci květnu proběhlo setkání zástupců PS se zástupci tisku, a to jak regionálního (Medřičské listy, Velkomeziříčsko), tak i celostátního (časopis Rybářství). V rámci tohoto setkání obdrželi zástupci tisku jak písemné materiály, tak i podrobné informace týkající se historie a současné činnosti našeho spolku.

V rámci setkání došlo též k předání ocenění dlouholetému členovi výboru našeho PS panu Mgr. Karlu Veselému v rámci významného jubilea – jeho 50 let práce s mládeží. O své zkušenosti a postřehy při výchově mládeže se pan Mgr. Veselý velice ochotně podělil se zástupci tisku, s nevšední zaníceností odpovídal i na zvídavé otázky přítomných novinářů. Náš pobočný spolek si velmi obětavé a mravenčí práce pana K. Veselého na poli tak nelehkém, jako je výchova mnoha generací mladých rybářů a rybářek, velmi váží a předání ocenění panu Mgr. Veselému tak pro něj bylo velmi milou povinností. 

Děkujeme touto formou dlouholetému členovi výboru panu Bohumíru Machátovi, a to jak za velmi pečlivou přípravu materiálů, tak i za velmi podrobné seznámení zástupců tisku s historií našeho pobočného spolku. Taktéž děkujeme předsedovi spolku panu Miloši Valovi za velmi fundované a podrobné informace o současné činnosti a hospodaření spolku.

 

Důležité upozornění:

s aktuální účinností získal Svaz k výkonu rybářského práva dva nové rybářské revíry zařazené do platnosti svazové povolenky:
 
1. rybářský revír mimopstruhový: Zárubice

2. rybářský revír pstruhový: Horní rybník

Současně musíme s politováním konstatovat, že rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství byl zrušen rybářský revír Mocla 2.

V ý z v a

 
Obracíme se na mladé rybáře - absolventy (možno i studenty) rybářských škol a učilišť, kteří by měli zájem ověřit si a využít své znalosti v chovu ryb v praktickém provozu na chovných revírech našeho pobočného spolku. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana M. Valu na tel. č. 776 223 052.  
  

Pronájem rekreační chaty Mostiště:

Výbor MRS pobočného spolku Velké Meziříčí oznamuje záměr dlouhodobého pronájmu chaty v těsné blízkosti vodní nádrže Mostiště. Pronájem bude řešen formou zhodnocení stavebně technického stavu objektu. Bližší informace podá:

- předseda spolku pan Miloslav Vala na tel. č. 724 834 867, nebo

- jednatel spolku pan Ing. Zdeněk Chrást na tel. č.727 965 382.

V případě většího počtu zájemců bude upřednostněn člen pobočného spolku Velké Meziříčí, popřípadě rozhodne výše nabízeného zhodnocení objektu. 

Digitalizace filmů:

V loňském roce došlo k digitalizaci strarých 16 mm filmů nacházejících se v majetku našeho pobočného spolku pořízených předchozími generacemi velkomeziříčských sportovních rybářů. Tyto filmy zachycují jak výlovy produkčních rybníků či nasazení sportovních revírů (vč. přehrady v Mostištích), tak i průběh v minulosti konaných rybářských závodů.

Výbor našeho pobočného spolku oslovil v loňském roce místního filmového odborníka p. Smejkala, který vlastní digitalizaci a následné sestříhání materiálů do komplexního filmového dokumentu obsahujícího i záběry ze současné činnosti spolku, zajistí. Filmový dokument je finančně podpořen Městem Velké Meziříčí a bude v budoucnu sloužit k propagaci nejen místní organizace MRS, ale i města Velké Meziříčí.

Věříme, že výsledné dílo bude zajímavé pro mnoho velkomeziříčských pamětníků a že bude i dobrým příspěvkem k důstojným oslavám 125. výročí vzniku místní organizace MRS.

 

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu m.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!