Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 - 2020

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2020.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze 2020

Výroční členská schůze se konala dne 7. 3. 2020 v 9.00 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Zveřejňujeme informace o průběhu schůze.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

Konec nouzového stavu:

Vážení rybáři,

 

vzhledem k avizovanému ukončení nouzového stavu na území ČR si dovolujeme upozornit, že od pondělí 12. 4. 2021 bude lov ryb povolen po celou povolenou denní dobu lovu, tzn. aktuálně od 4 do 24 hod. na mimopstruhových a od 6 do 20 hodin na pstruhových revírech*. Zároveň bude ukončeno omezení volného pohybu osob, proto bude možné lov ryb udicí provozovat na všech vodních plochách v rámci působnosti povolenky, tzn. i mimo okres bydliště rybáře.

 

Důležitá informace pro členy Moravského rybářského svazu, z.s.:

V souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a vládou přijatá krizová opatření, Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. projednal a formou per rollam schválil výhradně pro rok 2021 mimořádnou výjimku z ust.  § 7, písm. (4), odst. f) platit členské příspěvky, a to do konce února běžného rokuspočívající v prodloužení termínu úhrady členských příspěvků do 30. dubna 2021.
 
 

VÁŽENÍ ČLENOVÉ,

 

V NÁVAZNOSTI NA SOUČASNÝ STAV EPIDEMIE SARS-COVID19 A S TÍM SOUVISEJÍCÍMI OPATŘENÍMI PROTI ŠÍŘENÍ VIRU A V SOULADU S USTANOVENÍM § 14 BOD 3. STANOV MRS, Z.S. PLATNÝCH OD 1.1.2020,
 
 

PŘEKLÁDÁME

 

KONÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE, PŮVODNĚ PLÁNOVANÉ NA DEN 06.03.2021, NA NEURČITO.
 
 
SCHŮZE PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU. O TÉTO SKUTEČNOSTI VÁS BUDEME INFORMOVAT VE VÝVĚSKÁCH A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠEHO SPOLKU MINIMÁLNĚ 15 DNŮ PŘEDEM.
 
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
 
ZA VÝBOR PS:
 
MILOSLAV VALA, PŘEDSEDA
ING. ZDENĚK CHRÁST, JEDNATEL
 
V ý z v a
 
Obracíme se na mladé rybáře - absolventy (možno i studenty) rybářských škol a učilišť, kteří by měli zájem ověřit si a využít své znalosti v chovu ryb v praktickém provozu na chovných revírech našeho pobočného spolku. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana M. Valu na tel. č. 776 223 052.  
  

Pronájem rekreační chaty Mostiště:

Výbor MRS pobočného spolku Velké Meziříčí oznamuje záměr dlouhodobého pronájmu chaty v těsné blízkosti vodní nádrže Mostiště. Pronájem bude řešen formou zhodnocení stavebně technického stavu objektu. Bližší informace podá:

- předseda spolku pan Miloslav Vala na tel. č. 724 834 867, nebo

- jednatel spolku pan Ing. Zdeněk Chrást na tel. č.727 965 382.

V případě většího počtu zájemců bude upřednostněn člen pobočného spolku Velké Meziříčí, popřípadě rozhodne výše nabízeného zhodnocení objektu. 

 
 

Návrh programu výroční členské  schůze:

Vážení členové, níže zveřejňujeme program výroční členské schůze, jejíž termín konání nelze dosud určit a která proběhne v sále hasičské zbrojnibracíme se na ce ve Velkém Meziříčí.

 1. Zahájení výroční členské schůze, prezence a schválení jejího 

     programu

 2. Volba mandátové a návrhové komise

 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu výroční členské schůze

 4. Kontrola plnění usnesení náhradní výroční čl. schůze konané dne

     7.3.2020

 5. Zpráva předsedy o činnosti pobočného spolku v r. 2020

 6. Zpráva jednatele o finančním výsledku hospodaření pobočného

     spolku za r. 2020

 7. Zpráva hospodáře pobočného spolku za r. 2020

 8. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise v roce 2020

 9. 125. výročí založení poboč. spolku Velké Meziříčí, 50. výročí

      práce s mládeží

10. Různé - diskuse

11. Zpráva mandátové a návrhové komise

12. Schválení usnesení

13. Závěr - ukončení schůze

Digitalizace filmů:

V loňském roce došlo k digitalizaci strarých 16 mm filmů nacházejících se v majetku našeho pobočného spolku pořízených předchozími generacemi velkomeziříčských sportovních rybářů. Tyto filmy zachycují jak výlovy produkčních rybníků či nasazení sportovních revírů (vč. přehrady v Mostištích), tak i průběh v minulosti konaných rybářských závodů.

Výbor našeho pobočného spolku oslovil v loňském roce místního filmového odborníka p. Smejkala, který vlastní digitalizaci a následné sestříhání materiálů do komplexního filmového dokumentu obsahujícího i záběry ze současné činnosti spolku, zajistí. Filmový dokument je finančně podpořen Městem Velké Meziříčí a bude v budoucnu sloužit k propagaci nejen místní organizace MRS, ale i města Velké Meziříčí.

Věříme, že výsledné dílo bude zajímavé pro mnoho velkomeziříčských pamětníků a že bude i dobrým příspěvkem k důstojným oslavám 125. výročí vzniku místní organizace MRS.

 

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu m.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!