Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Aktuálně

Město Velké Meziříčí podporuje sport

Město Velké Meziříčí podpořilo v r. 2020 činnost sportovního oddílu mládeže a sportovního oddílu dospělých nemalou finanční částkou.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V roce 2018 proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000, v letošním roce na ni navázala 2. etapa oprav.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017 - 2020

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za roky 2017 - 2020.

Více >>

Automobil GAZELLE

Od r. 2019 používáme automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze 2021

Výroční členská schůze se konala letos mimořádně až dne 15. 8. 2021 v 8.00 hod. v sídle spolku Třebíčská 1000 ve Velkém Meziříčí.

Více >>

Návod na vyplnění sumáře úlovků

Protože jsou každý rok nedostatky ve vyplňování sumářů, uvádíme stručný návod k vyplnění.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

 

Aktuálně z činnosti spolku:

Výbor pobočného spolku děkuje všem našim členům, kteří si již splnili svoje členské povinnosti za uplynulý rok a v řádném termínu (t.j. do 15.12.2021 pro vody pstruhové a do 15.1.2022 pro vody mimopstruhové) odevzdali povolenky spolu s řádně vyplněným sumářem úlovků za rok 2021. Ty, kteří tento termín z nejrůznějších důvodů nestihli, prosíme o odevzdání v nejbližším možném termínu tak, abychom mohli zpracovat sumarizaci úlovků za rok 2021 za celý náš pobočný spolek a zaslat ji hlavnímu spolku v Brně. 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sobotu dne 5. března 2022 v 08.45 hod. v sále hasičské zbrojnice

Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, koná se o 15 minut později, tj. v 09.00 hod., náhradní výroční členská schůze s totožným programem jednání.

Program schůze:

1. Zahájení výroční členské schůze, prezence a schválení jejího programu

2. Volba mandátové a návrhové komise a volební komise

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu výroční členské schůze

4. Kontrola plnění usnesení náhradní výroční čl. schůze konané 15.8.2021

5. Zpráva předsedy o činnosti pobočného spolku v r. 2021

6. Zpráva jednatele o dosaženém výsledku hospodaření pobočného spolku za r. 2021

7. Zpráva hospodáře pobočného spolku za r. 2021

8. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise v roce 2021

9. Volby nového výboru a KRK

10. Přestávka

11. Diskuse

12. Zpráva mandátové a návrhové komise, zpráva volební komise

13. Schválení usnesení

14. Závěr – ukončení schůze

Pokud se výroční členská schůze nebude moci v plánovaném termínu uskutečnit, o této skutečnosti i o náhradním termínu jejího konání Vás budeme informovat obvyklým způsobem, tj. na našich vývěskách a na našich webových stránkách www.mrs-velkemezirici.cz, a to nejpozději 14 dnů předem. Děkujeme za pochopení.

 

Velké Meziříčí, 07.01.2022

Miloslav Vala, předseda

MRS PS Velké Meziříčí

Vážení členové, rádi bychom Vás informovali o tom, že návrhy kandidátů do nového výboru a KRK lze podávat - písemnou formou - až do 28. února 2022.

V ý z v a

 
Obracíme se na mladé rybáře - absolventy (možno i studenty) rybářských škol a učilišť, kteří by měli zájem ověřit si a využít své znalosti v chovu ryb v praktickém provozu na chovných revírech našeho pobočného spolku. V případě zájmu kontaktujte předsedu spolku pana M. Valu na tel. č. 776 223 052.  
  

Kronika pobočného spolku:

V roce 2019 byla doplněna kronika našeho pobočného spolku o zápisy z minulých let (jedná se o kroniku zhotovenou vlastnoručně mistrem Vodičkou jako náhrada za původní kroniku velkomeziříčských sportovních rybářů). Dílo vzniklo zásluhou neúnavné, soustavné a obětavé práce výrazné osobnosti - kronikáře spolku - pana Bohumíra Macháta, který je autorem textů kroniky. Nemalou zásluhu na vykonané práci mají i dlouholetý člen a funkcionář spolku pan František Dostál, který provedl vlastní velmi zdařilý přepis textů do kroniky. Kronika byla poté opatřena velmi krásnými a umělecky hodnotnými ilustracemi, které nezištně vyhotovila dcera pana Vodičky akademická malířka paní Ludmila Dohnalová. Velkomeziříčští sportovní rybáři tak mají po letech ve svém vlastnictví dílo, na které mohou být právem pyšní a za které patří všem zúčastněným velký dík.

V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že dílo by nevzniklo v této podobě a v této době, nebýt vytrvalé iniciátorské snahy současného předsedy spolku pana Miloslava Valy o dokončení kroniky.  

Darovací smlouvy:

V měsíci březnu m.r. byla mezi naším pobočným spolkem a firmou ING. System s.r.o. se sídlem v Třebíči opět uzavřena darovací smlouva týkající se poskytnutí finančního daru našemu pobočnému spolku. Výbor pobočného spolku touto cestou za poskytnutý finanční dar výše uvedené firmě a zejména jejímu jednateli a majiteli panu Ing. Z. Havelkovi, který působí též jako soudní znalec v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, (působí na adrese Šafaříkova 260/12, 674 01 Třebíč, tel.: 776 630 065, e-mail: havelka_z@volny.cz), velice děkuje.

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!