Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Aktuálně

Rak signální - výzva

I v našich vodách žije nepůvodní druh raka - rak signální. Uvádíme informace a odkazy, jak se chovat u vody tak, aby nedocházelo k šíření infekce račího moru, který decimuje původní druhy raků, žijících v našich vodách již od nepaměti.

Více >>

Oprava budovy ul. Třebíčská 1000

V letošním roce proběhla 1. etapa oprav budovy na ul. Třebíčská 1000 - sídla našeho pobočného spolku. Opravy proběhly za finanční podpory ze strany města Velké Meziříčí (město poskytlo našemu PS dotaci ve výši 150 tis. Kč).

Více >>

Brigády

Sledujte záložku "Brigády", kde se dozvíte aktuální informace o připravovaných brigádách

Více >>

Úpravy Bližších podmínek

V r. 2018 došlo k úpravě Bližších podmínek výkonu rybářského práva, které jsou zapracované do dodatku těchto podmínek platných v r. 2019. Aktuální změny schválené po 1.1.2019 zveřejníme opět na těchto stránkách.

Více >>

ÚLOVKY NA NAŠICH REVÍRECH 2017

Sumarizace úlovků našich členů na revírech p.s. Velké Meziříčí za rok 2017.

Více >>

Oslava 7A - Těšík

07/2018 - předání rybníka zhotoviteli díla

Více >>

Nový automobil GAZELLE

Máme nový automobil GAZELLE na obsluhu chovných zařízení a zarybňování revírů.

Více >>

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se bude konat dne 9. 3. 2019 v 8.45 hod. v sále Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. K účasti zve srdečně výbor PS.

Více >>

                Vítejte na stránkách                        Moravského rybářského svazu z.s.
pobočného spolku ve Velkém Meziříčí

Stránky sportovních rybářů, kteří jsou
ve Velkém Meziříčí už od roku 1896

Chceme informovat členy Moravského i Českého rybářského svazu, milovníky přírody i širokou veřejnost, o naší činnosti.  O úkolech, které plníme - v souladu s naším posláním - při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí.

Kde nás najdete:

Z centra města odbočíte na Třebíč, přejedete most přes řeku Balinku a hned za mostem odbočíte vpravo  k hotelu Jelínkova vila. Za parkovištěm v dohledu stojí provozní budova našeho pobočného spolku a za ní rybochovné zařízení.

Aktuálně z činnosti spolku:

Upozorňujeme naše členy na povinnost vrácení řádně vyplněné evidence docházek a úlovků (povolenky) včetně sumáře úlovků za rok 2018, a to v termínu do 15. prosince 2018 pro vody pstruhové a do 15. ledna 2019 pro vody mimopstruhové

K 17.1.2019 nebyly dosud odevzdány 3 pstruhové povolenky, i když termín pro jejich odevzdání uplynul dnem 15.12.2018. Prosíme držitele povolenek, kteří dosud opoměli vyhotovit sumáře a tyto vč. povolenek vrátit, aby tak učinili co nejdříve. Pokud pobočný spolek nebude mít zpět veškeré povolenky (vč. sumářů), není schopen zajistit jejich sumarizaci do termínu stanoveného svazem, t.j. do 15.1. 2019 (pro pstruhové povolenky) a do 15.2.2019 (pro mimopstruhové povolenky) !!!

Důležité upozornění:

Vážené rybářky a rybáři, 
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
- zavedení míry okouna říčního
- omezení lovu na umělou mušku
- zákaz používání montáže tzv.: "srkačky"
   

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!
   

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je s učinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha - na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s.

 

 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se koná v sobotu dne 09. března 2019 v 08.45 hod. v sále hasičské zbrojnice.

 

Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, koná se o 15 minut později, tj. v 09.00 hod., náhradní výroční členská schůze s totožným programem jednání.

 

Program schůze:

1.  Zahájení výroční členské schůze,

    prezence a schválení jejího

    programu

2.  Volba mandátové a návrhové komise

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele

    zápisu výroční členské schůze

4.  Zpráva předsedy o činnosti

    pobočného spolku v r. 2018

5.  Zpráva jednatele o výsledku

    hospodaření pobočného spolku,

    schválení účetní závěrky

    za r. 2018, plnění rozpočtu

    nákladů a výnosů v r. 2018,

    návrh a schválení rozpočtu

    nákladů a výnosů na r. 2019

6.  Zpráva hospodáře pobočného

    spolku za r. 2018

7.  Zpráva o činnosti kontrolní a

    revizní komise v roce 2018

8.  Udělení čestných vyznamenání

    členům pobočného spolku

9.  Diskuse

10. Zpráva mandátové a návrhové

    komise

11. Schválení usnesení

12. Závěr – ukončení schůze 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!