Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Výroční členská schůze 2020

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v sobotu dne 07. března 2020 v 08.45 hod. v sále hasičské zbrojnice.

Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, koná se o 15 minut později, tj. v 09.00 hod., náhradní výroční členská schůze s totožným programem jednání.

Program schůze:

1.  Zahájení výroční členské schůze, prezence a

     schválení jejího programu

2.  Volba mandátové a návrhové komise

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

     výroční členské schůze

4.  Kontrola plnění usnesení náhradní výroční

     čl. schůze konané 9.3.2019

5.  Zpráva předsedy o činnosti pobočného

     spolku v r. 2019

6. Zpráva jednatele o výsledku hospodaření pobočného spolku a schválení účetní závěrky za r. 2019, plnění rozpočtu nákladů a výnosů v r. 2019, návrh a schválení rozpočtu nákladů a výnosů na r. 2020

7.   Zpráva hospodáře pobočného spolku

      za r. 2019

8.   Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise

      v roce 2019

9.    Diskuse

10.  Zpráva mandátové a návrhové komise

11.  Schválení usnesení

12.  Závěr – ukončení schůze

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!