Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052
pouze v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hod.

Náhradní členská schůze 2022

Dne 05.03.2022 se konala náhradní členská schůze. Tato schůze zvolila nový 13-ti členný výbor pobočného spolku a novou 3-člennou kontrolní a revizní komisi. Podrobnosti z náhradní členské schůze uvádíme níže. 

Schůze byla zahájena v sále hasičské zbrojnice v 9.oo hod. předsedajícím panem Bohumírem Machátem. Ten na úvod přivítal přítomné členy a konstatoval, že členské schůze je přítomno pouze 29 dospělých členů s právem volit.

Náhradní členská schůze poté zvolila členy mandátové a návrhové komise a volební komise. Určila taktéž zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu z náhradní členské schůze.

Nato byli přítomní seznámeni s příslušnými zprávami (předsedy, jednatele, hospodáře i předsedy KRK), které schůze vzala na vědomí.

V rámci zprávy jednatele o výsledku finančního hospodaření pobočného spolku za rok 2021 byli přítomní seznámeni s účetní závěrkou za rok 2021 i s navrhovaným rozpočtem (plánem hospodaření) na rok 2022. Účetní závěrka i plán hospodaření na další rok byly schůzí přijaty.

Následovaly volby kandidátů do výboru pobočného spolku na další funkční období (tj. roky 2022 - 2026) a volby členů kontrolní a revizní komise na další funkční obodobí. Před vlastním hlasováním schůze přijala zvýšení počtu členů výboru o 2 členy, t.j. na 13 členů a přijala též navrhovaný způsob hlasování tajnou volbou.

Poté bylo přikročeno k vlastním volbám, s jejich výsledkem seznámila přítomné volební komise. Komise konstatovala, že všichni navržení kandidáti jak do výboru tak do kontrolní a revizní komise byli řádně zvoleni.

Následovala krátká diskuse, po ní přijala schůze souhrnné usnesení a poté byla schůze ukončena.

Děkujeme všem členům, kteří se schůze osobně zúčastnili a doufáme v dalších letech ve vyšší účast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!