Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Výroční členská schůze

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se koná v sobotu dne 09. března 2019 v 08.45 hod. v sále hasičské zbrojnice.

 

Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, koná se o 15 minut později, tj. v 09.00 hod., náhradní výroční členská schůze s totožným programem jednání.

Program schůze:

1.  Zahájení výroční členské schůze, prezence a schválení jejího programu

2.  Volba mandátové a návrhové komise

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu výroční členské schůze

4.  Zpráva předsedy o činnosti pobočného spolku v r. 2018

5.  Zpráva jednatele o výsledku hospodaření pobočného spolku, schválení

     účetní závěrky za r. 2018, plnění rozpočtu nákladů a výnosů v r. 2018,

     návrh a schválení rozpočtu nákladů a výnosů na r. 2019

6.  Zpráva hospodáře pobočného spolku za r. 2018

7.  Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise v roce 2018

8.  Udělení čestných vyznamenání členům pobočného spolku

9.  Diskuse

10. Zpráva mandátové a návrhové komise

11. Schválení usnesení

12. Závěr – ukončení schůze

 

Velké Meziříčí, 03.01.2019


 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!