Třebíčská 1000, Velké Meziříčí
Miloslav Vala, předseda
mrsvm@seznam.cz
+420 776 223 052

Výroční členská schůze

Informace o konání výroční členské schůze:

Dne 09.03.2019 se v sále hasičské zbrojnice konala výroční členská schůze našeho pobočného spolku, které se zúčastnilo 59 členů. Schůzi v 09.oo hod. zahájil a její průběh řídil předseda spolku pan Miloslav Vala, který na úvod všechny přítomné přivítal a seznámil je s programem zasedání.

Přítomní členové byli dále seznámeni se zprávou předsedy o činnosti pobočného spolku v r. 2018, se zprávou jednatele o výsledku hospodaření za r. 2018, v jejímž rámci zazněly i informace o plnění rozpočtu nákladů a výnosů v r. 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019, se zprávou hospodáře za r. 2018 a také se zprávou o činnosti kontrolní a revizní komise pobočného spolku v r. 2018. 

Poté následovalo předání čestných vyznamenání členům našeho pobočného spolku, a to:

a) čestný odznak MRS obdrželi dlouholetí funkcionáři s příkladnou prací pro pobočný spolek pánové Jiří Neužil, Lubomír Klimeš, Mrg. Karel Veselý a Bohumír Machát

b) bronzový odznak "Za zásluhy o rybářství - III. stupeň" obdrželi členové rybničního odboru pánové Otakar Šandera, Ing.Vlastimil Zapletal, Petr Pavlas, Petr Chytka, Stanislav Chytka, Jaroslav Hladík a Libor Vala

c) stříbrný odznak "Za zásluhy o rybářství - II. stupeň" obdržel člen, dlouholetý zaměstnanec a funkcionář MO p. František Dostál

Všem oceněným členům srdečně blahopřejeme. 

Poté následovala diskuse, která probírala růzené oblasti rybářského života, např. pstruhové hospodářství, možnosti chovu chráněných rybích druhů, nasazování úhoře na revíry našeho PS, chování rybářů na některých revírech PS, vyčištění jezu Beránka, odstranění mola na rybníku Těšík i možností konání rybářských závodů.

V dalším bodě byl přednesen návrh usnesení VČS, které bylo poté přijato. Schůze schválila - v souvislosti s konáním podzimního volebního sjezdu MRS - kandidaturu předsedy spolku pana Miloslava Valy na člena Rady MRS a uložila výboru tuto kandidaturu v termínu do 30.05. t.r. předložit sekretariátu MRS. Schůze schválila i účetní závěrku za r. 2018 a rozpočet výnosů a nákladů na r. 2019 vč. rozdělení zisku za r. 2018. 

Předseda PS v rámci své zprávy poděkoval členům výboru i rybničního odboru za vykonanou práci v minulém roce a za zvládnutí hospodářsky nejkritičtějšího roku posledních let vlivem dlouhodobého sucha. Vyzdvihl i zmapování historie spolku panem B. Machátem, který je autorem textů do kroniky našeho PS. Vlastní přepis provádí pan F. Dostál, a to velice krásně, kronika bude do budoucna zajisté velmi ceněna. P. Vala se pochvalně vyjádřil i o činnosti s mládeží, kde vedle zkušeného pana K. Veselého začínají pracovat pánové J. Kudláček a L. Jurek. Vyzdvihl i některé další mladé členy, kteří budou naší oporou do budoucna. 

Po vyčerpání všech bodů programu a poděkování všem přítomným za účast byla schůze ukončena. 

 

© 2010 - 2011 Tomáš Mička - dostupná kvalita. Pro všechny!